top of page

Huisreglement

Afspraken voor gymnasten en dansers

 • Je wacht rustig tot de les start. De toestellen niet betreden voor de start van de les en zeker niet zonder toezicht van de trainers.

 • Je helpt actief mee met het plaatsen en opruimen van het materiaal indien nodig.

 • Je toont respect voor het materiaal.

 • Je laat waardevolle voorwerpen thuis. De club is niet aansprakelijk voor diefstal.

 • Je gebruikt je GSM niet tijdens de les.

 • Gezondheid is een belangrijke waarde binnen onze club. Alcohol, roken en drugs zijn absoluut verboden.

 • Je bent fair tegenover iedereen waarmee je samen sport. Pestgedrag wordt niet getolereerd.

 • Je volgt de afspraken van de trainers altijd stipt op.

 • We vormen een team, zowel binnen als buiten de sport- en danszaal.

Afspraken voor ouders

 • Gelieve de kinderen tijdig af te zetten. Zet jongere kinderen niet af aan de straat of op de parking, maar begeleidt ze mee naar binnen.

 • Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat een les niet kan doorgaan. Jullie zullen daarvan steeds voor aanvang van de les op de hoogte worden gebracht.

 • Gelieve de kinderen tijdig af te halen, maak goede afspraken met je kind over wie hen komt ophalen.

Kledij

 • Draag sportieve kledij en sportschoenen (geen rokjes, sandalen,..-

 • Competitieve gym- en dansafdelingen: afgesproken kledij

 • Het dragen van armbandjes, kettingen,… is af te raden. Grote juwelen zijn verboden, hiermee kan je jezelf en anderen verwonden.

 • Lange haren worden samengebonden. 

Eten & drinken

 • We raden aan een flesje water mee te brengen naar de les, zeker als er meerder uren na elkaar wordt getraind.

 • Kauwgom, snoep en suikerhoudende dranken laat je beter thuis.

Lidgeld

 • Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald voor de start van het nieuwe seizoen en gecommuniceerd via de website, een nieuwsbrief, sociale media en andere kanalen.

 • Het lidgeld omvat de lessen en de verzekering tegen gebeurlijke ongevallen tijdens trainingen, activiteiten en wedstrijden om en rond de club georganiseerd, op voorwaarde dat deze gebeuren onder toezicht van een trainer van de club of een lid van het algemeen bestuur.

 • Het lidgeld dient onmiddellijk betaald te worden bij inschrijven.

 • Bij het niet betalen van het lidgeld, hebben de trainers en de leden van het algemeen bestuur van GDK het recht om personen de toegang tot de training te ontzeggen.

 • Wanneer het lid beslist om te stoppen, wordt er geen restitutie van het lidgeld voorzien.

 • Wanneer er niet meer gesport kan worden tot het einde van het lopende seizoen, omwille van medische redenen, kan het algemeen bestuur een (gedeeltelijke) terugbetaling toestaan bij het voorleggen van een geldig medisch attest.

 • Wanneer het seizoen nog niet gestart is, kan een annulering van inschrijving en een terugbetaling van het lidgeld mits een administratieve kost van 25€ per inschrijving.

Ongeval & verzekering

 • Sportongevallen worden zo snel mogelijk gemeld aan de verantwoordelijke trainer en aan de clubverantwoordelijke, Fien Notebaert via info@gymendanskluisbergen.be

Communicatie

 • Indien ouders, gymnasten of dansers problemen ondervinden, vragen we deze in de eerste plaats te bespreken met de trainers. Indien dit niet kan, kan men zich wenden tot de clubverantwoordelijke, Fien Notebaert via info@gymendanskluisbergen.be of 0484 75 83 40

 • Bij GDK kunnen leden, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk “grensoverschrijdend gedrag” bij de clubverantwoordelijke.

 • Communicatie via sociale media is toegelaten mits respect voor iedereen en op voorwaarde dat de club niet in diskrediet wordt gebracht.  

Bij vragen, opmerkingen betreffende dit reglement kan men zich wenden tot de clubverantwoordelijke Fien Notebaert via info@gymendanskluisbergen.be

bottom of page